Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Europejskie Centrum Edukacji Społecznej informujemy:


 1. 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja CENTRUM INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH  (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Narutowicza 8/10,  90-135 Łódź.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Narutowicza 8/10,  90-135 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@eces.pl.

 2. 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 3. 3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

 4. 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z działaniem Administratora w szczególności: upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wspomaganiem wspólnot, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i in., przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową, a także organizowaniem warsztatów, seminariów i innych form wymiany doświadczeń w ramach wspierania i animowania działań na rzecz efektywnej realizacji działań publicznych.

 5. 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

 6. 6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 7. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

 8. 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 9. 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości korzystania z usług Fundacji.

 11. 11.Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Udostępnij: