Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Regulamin Inkubatora przedsiębiorczości społecznej- Inkubator działalności społecznej     

I.Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki świadczenia, przez Fundację CENTRUM INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 8/10,  90-135 Łódź, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych  zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego dla Łódź-Śródmieście pod numerem 0000217908, nr NIP 7251886507 (dalej: Fundacja), wsparcia w ramach „Inkubatora przedsiębiorczości społecznej”.

II.Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Inkubatorze oznacza to organizacyjne, techniczne i merytoryczne formy wsparcia udzielane przez Fundację w ramach programu „Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej dla osób fizycznych i grup nieformalnych”.
2) Inkubator działalności społecznej  oznacza wsparcie Inkubatora dla Beneficjentów chcących prowadzić działania obywatelskie. 
3) Beneficjencie oznacza to osobę fizyczną powyżej 13 roku życia lub grupę nieformalną złożona z w/w osób, z którymi została zawarta umowa o inkubacji.
4) Funduszu oznacza to podmiot prywatny lub jednostka administracji publicznej prowadząca postępowania konkursowe na realizację projektów społecznych. 
5) Opiekun oznacza to osobę wskazaną przez Fundację, która wspiera Beneficjenta w realizowanej przez niego działalności i sprawuje nad nią nadzór.
6) Projekt społeczny oznacza to przedsięwzięcie społeczne mieszące się w celach statutowych Fundacji, które prowadzi Beneficjent. 
7) Umowa o inkubacji oznacza to umowę zawartą z Beneficjentem przez Fundację poprzez zaakceptowanie wniosku zgłoszeniowego do Inkubatora  
8) Wniosek oznacza to dokument na podstawie, którego Beneficjent ubiega się o udzielenie mu wsparcia w ramach Inkubatora, a Fundacja ocenia pomysł na działalność Beneficjenta. Zaakceptowanie wniosku przez Fundację jest równoznaczne z zawarciem umowy.
9) Wnioskodawcy oznacza to osobę/-y fizyczne ubiegające się o wsparcie w ramach Inkubatora.

III.Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna RODO 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: eces@eces.pl.
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z działaniem Administratora w szczególności: upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wspomaganiem wspólnot, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i in., przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową, a także organizowaniem warsztatów, seminariów i innych form wymiany doświadczeń w ramach wspierania i animowania działań na rzecz efektywnej realizacji działań publicznych.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości korzystania z usług Fundacji.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

IV.Usługi Inkubatora 

1.Wsparcie Inkubatora Działalności Społecznej obejmuje w szczególności: 
1)umożliwienie Beneficjentowi rozpoczęcie i prowadzenie nieodpłatnej działalności      statutowej  pod firmą Fundacji,      
2)umożliwienie korzystania z wydzielonego rachunku bankowego (subkonta bankowego) do obsługi prowadzonej przez Beneficjenta działalności,
3)możliwość prowadzenia działalności o której mowa w punkcie 1.1 w formie       realizacji projektów społecznych,
4)świadczenie Beneficjentowi następujących usług:
a)szkoleniowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu (obligatoryjne),     
b)coworkingu w formie stacjonarnej lub online zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu (fakultatywne),
c)specjalistycznego doradztwa w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu (fakultatywne),
d)księgowych i kadrowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu (obligatoryjne), 
5)nadzór opiekuna nad prowadzoną przez Beneficjenta działalnością.
2.W przypadku gdyby zaszła potrzeba zorganizowania wsparcia nie ujętego w ust. 1 Fundacja na wniosek Beneficjenta  może zorganizować takie wsparcie.
3.Beneficjent może prowadzić jedynie taką działalność, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, która jest przewidziana w Statucie Fundacji. Prowadzenie przez Beneficjenta działalności spoza katalogu działalności ujętej w Statucie Fundacji jest zabronione. Aktualny Statut Fundacji dostępny jest na stronie Fundacji pod adresem: www.inkubatorps.pl 

V. Zasady objęcia wsparciem Inkubatora 

1.Fundacja prowadzi nabór ciągły do Inkubatora. Rozpatrywanie spływających wniosków będzie odbywało się na bieżąco.
2.Fundacja może prowadzić nabory tematyczne, które określać będą szczegółowe kryteria i zasady naboru dotyczące typu przedsięwzięć lub Beneficjentów.  
3.Podstawą przyjęcia do Inkubatora jest złożenie Wniosku przez Beneficjenta zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniku nr 5      do Regulaminu.
4.Wniosek zainteresowany składa za pośrednictwem udostępnionego przez Fundację generatora. O dacie rozpoczęcia naboru  i jego formie Fundacja informuje na stronie internetowej. Fundacja może w każdej chwili zawiesić nabór do Inkubatora, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.
5.W przypadku braków formalnych składanego Wniosku Wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku uchybienia terminowi do usunięcia błędów formalnych wniosek pozostawiony pozostaje bez rozpatrzenia.
6.Wniosek podlega ocenie według następujących kryteriów:
a.realność przedsięwzięcia pod kątem organizacyjnym
b.realność przedsięwzięcia pod kątem finansowym
c.realność przedsięwzięcia pod kątem organizacyjno-finansowym
7.Pozytywna ocena złożonego Wniosku przez Fundacja oznacza zawarcie umowy na wsparcie Inkubatora na zasadach wynikających z Regulaminu, o czym Fundacja poinformuje Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane mailowe wskazane we wniosku.      
8.W przypadku negatywnej oceny wniosku zostaje on odrzucony o czym Beneficjent zostaje niezwłocznie poinformowany. 
9.W przypadku odrzucenia Wniosku Wnioskodawca wraz z informacją o odrzuceniu otrzymuje uzasadnienie. 
10.Decyzja Fundacji co do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia bądź jego odrzuceniu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Wnioskodawca, w przypadku odrzucenia Wniosku, po uwzględnieniu uwag z uzasadnienia Fundacji może złożyć Wniosek ponownie.
11.Wnioskodawca może skorzystać z dwugodzinnych konsultacji przed złożeniem wniosku.

VI. Prowadzenie działalności w ramach Inkubatora 

VI.1. Zasady dot. organizacji działalności polegającej na realizacji projektów społecznych z Beneficjentem

1.W dniu zawarcia umowy o inkubację: 
a)działalność Beneficjenta wydzielana jest organizacyjnie i rachunkowo w ramach prowadzonej przez Fundację działalności,
b)Beneficjentowi przydzielany jest Opiekun z ramienia Fundacji,       
c)Beneficjentowi przydzielany jest wyodrębniony rachunek bankowy (subkonto),
d)Beneficjent otrzymuje upoważnienie do prowadzenia rozmów z Funduszami w zakresie prowadzonej działalności, w tym przygotowanie projektu społecznego i wniosku aplikacyjnego do Funduszu  bez prawa zaciągania jakichkolwiek zobowiązań (zobowiązania formalnie zaciąga Fundacja jako podmiot udzielający osobowości prawnej).
2.Działalność prowadzona przez Beneficjenta musi pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego. Działalność ta nie może być sprzeczna z zapisami Statutu Fundacji.
3.Beneficjent zobowiązany jest:
a)prowadzić planowaną działalność i ją rozwijać zgodnie ze złożonym w Fundacji wnioskiem,
b)pozyskiwać środki na projekty społeczne poprzez składanie wniosków do Funduszy - Fundacja nie będzie finansowała ze środków własnych działalności Beneficjenta prowadzonej w ramach Inkubatora, 
c)przestrzegać obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, RODO.
d)odbyć obligatoryjne spotkanie przygotowujące Beneficjenta do prowadzenia działalności w ramach Inkubatora,
e)konsultować z Opiekunem planowane działania i stosować się do jego zaleceń,
f)wystawić Fundacji zlecenie zakupu towarów lub usług w związku z realizacją projektów społecznych       
g)przestrzegać zapisów Regulaminu.
4.Beneficjent ma dostęp do wydzielonego rachunku bankowego (subkonta), jednakże nie może dokonywać na nim żadnych operacji. Beneficjent nie może dokonywać żadnych wpłat ze środków własnych na wydzielony rachunek bankowy (subkonto).  Wydzielony rachunek bankowy (subkonto) może być wykorzystywany jedynie do rozliczeń związanych z prowadzoną przez Beneficjenta działalnością w ramach Inkubatora, zgodnych z tą działalnością. Każda wypłata z rachunku bankowego (subkonta) wymaga  zatwierdzenia przez Fundację.
5.Beneficjent ponosi jednorazową opłatę rejestracyjną zgodnie z cennikiem przy złożeniu pierwszego wniosku.  
6.Beneficjent może realizować kolejne projekty poprzez złożenie nowego wniosku. 
7.W ramach Inkubatora Beneficjent korzysta z osobowości prawnej i przygotowuje oraz składa wniosek do wybranego Funduszu. 
8.W przypadku, gdy różni Beneficjenci będą chcieli złożyć wniosek do danego funduszu, a będzie istniało ograniczenie ilości możliwych do złożenia przez jeden podmiot wniosków, o wyborze Beneficjenta decydować będzie kolejność złożonych wniosków do Inkubatora. 
9.W ramach przygotowania wniosku Beneficjent odpowiedzialny jest za przygotowanie go od strony merytorycznej i formalnej 
10.Beneficjent może korzystać ze wsparcia Opiekuna 
11.Beneficjent we własnym zakresie i z własnych środków pokrywa koszty przygotowania wniosku. 
12.W ramach wniosku Beneficjent wspólnie z Opiekunem określa koszty, które pokryją nadzór i obsługę księgową projektu w przypadku otrzymania dofinansowania. 
13.W przypadku akceptacji wniosku o dotację Fundacja zawiera umowę z właściwym Funduszem.
14.Beneficjent odpowiada za realizację projektu opisanego we wniosku zgodnie z wytycznymi i umową z Funduszem. 
15.Beneficjent realizujący wniosek w ramach Inkubatora zobowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń Opiekuna oraz Funduszu. 
16.W ramach prowadzonego przez Beneficjenta projektu mogą zostać przez Fundację,   zatrudnione osoby fizyczne. Wynagrodzenie tych osób wraz ze wszelkimi zobowiązaniami publicznoprawnymi regulowane będzie na podstawie ostatecznego budżetu wniosku, który otrzyma dofinansowanie. 
17.Beneficjent odpowiada za przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu zgodnie wytycznymi Funduszu i umową dotacyjną.
18.Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia wkładu do projektu, w tym wniesienia odpowiednich środków, deklarację pracy społecznej lub udziału wolontariuszy.

VII. Opłaty i rozliczenia między Fundacją a Beneficjentem

Opłaty Beneficjenta za korzystanie z usług Inkubatora
1. Fundacja za udział Beneficjenta w Inkubatorze pobiera:
a) Jednorazową opłatę rejestracyjną     . 
b) Opłaty dodatkowe zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu.
2. Opłatę rejestracyjną, o której mowa w ust. 1 a i d, Beneficjent uiszcza przelewem z góry na podstawie wystawionej faktury VAT.
3. Opłatami dodatkowymi Fundacja  obciąża Beneficjenta po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym wystąpiła dodatkowa usługa.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Fundacji. 
5. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty Inkubator nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie.
6. Beneficjent opłaty reguluje ze środków własnych. Opłaty nie mogą być regulowane z rachunku bankowego (subkonta) Beneficjenta. 

VIII. Odpowiedzialność odszkodowawcza Beneficjenta 

1. W przypadku wyrządzenia przez Beneficjenta szkody Fundacji zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach ogólnych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.  
2. W przypadku Beneficjenta grupowego osoby wchodzące w skład grupy ponoszą  solidarną odpowiedzialność wobec Fundacji za wyrządzone Fundacji prowadzeniem działalności szkody.
3. Fundacja może nałożyć na Beneficjenta karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każde niezastosowanie się do postanowień Regulaminu bądź za każde niezastosowanie się do  zaleceń Opiekuna.
4. Fundacja może nałożyć na Beneficjenta karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązujących przepisów prawa. 
5. Przed nałożeniem kary, o której mowa w ust. 3 i 4,  Fundacja wystosuje do Beneficjenta       ostrzeżenie i wezwanie do zaniechania naruszeń. Niezastosowania się do ostrzeżenia i dalsze naruszanie przepisów będzie skutkowało nałożeniem kary.

IX. Zawieszenie przez Beneficjenta udziału w Inkubatorze

1. Beneficjent może, na czas określony, zawiesić,  prowadzenie działalności w ramach Inkubatora składając do Fundacji informację  na piśmie.
2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 oznacza zaprzestanie realizowania działalności przez Beneficjenta. 
3. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.
4. Zawieszenie możliwe jest wyłącznie w sytuacji kiedy w ramach prowadzonej przez Beneficjenta działalności nie ma zawartych umów do zrealizowania i wszystkie zobowiązania wynikające z tej działalności zostały uregulowane.

X. Zakończenie udziału w Inkubatorze 

1. Zakończenie udziału w Inkubatorze następuje w przypadku: 
a. rozwiązania umowy o inkubację za porozumieniem stron,
b. rozwiązania umowy o inkubację za wypowiedzeniem dokonanym przez jedną ze Stron,
c. rozwiązania umowy o inkubację bez wypowiedzenia przez jedną ze Stron.
d. po upływie 12 mc jeżeli Beneficjent zawiesił udział w Inkubatorze i nie podjął żadnej aktywności w zakresie realizacji projektów społecznych.
2. Strony mogą rozwiązać łączącą je umowę o inkubację w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o inkubację z zachowaniem 1  miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 
4. Fundacja może rozwiązać umowę o inkubację bez wypowiedzenia w przypadku gdy:
a. Beneficjent nie odbędzie obligatoryjnego spotkania, o którym mowa w Rozdziale VI.,
b. Beneficjent będzie naruszał obowiązujący Regulamin, obowiązujące przepisy prawa bądź nie będzie przestrzegał zaleceń Opiekuna. 
5. Beneficjent może rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o inkubację w przypadku gdy Fundacja nie będzie wywiązywała się ze zobowiązań wynikających z zawartych umów.
6. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składa się drugiej stronie w formie, o której mowa w Rozdziale XI. 2.
7. Z chwilą rozwiązania umowy o inkubację Beneficjent traci dostęp do wydzielonego rachunku bankowego (subkonta) oraz możliwości korzystania z usług Inkubatora. 
8. Z chwilą rozwiązania umowy o inkubację Fundacja dokonuje rozliczenia subkonta Beneficjenta i wypłaca pozostałe środki na podstawie umowy po pokryciu wszystkich zobowiązań. 
9. Beneficjentowi po rozwiązaniu umowy o inkubację nie wolno realizować działalności pod firmą Fundacji. 
10. Beneficjentowi po rozwiązaniu umowy cofnięte zostają wszelkie upoważnienia, jakie zostały mu wydane na podstawie umowy o inkubację i w związku z jej zawarciem.

XI. Postanowienia końcowe

1. O zmianie Regulaminu Fundacja zawiadomi Beneficjentów co najmniej z 14 dni przed wejściem w życie zmian. 
2. Wymiana korespondencji, w tym składanie oświadczeń drugiej Stronie  w ramach Inkubatora odbywa się w formie dokumentowej z wykorzystaniem generatora lub  poczty elektronicznej na adresy mailowe wskazane przez Strony.
3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa . 
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby  Fundacji.
6. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Fundacji nr 10 z dnia 30.11.2020 r. i obowiązuje od dnia 01.12.2020 r. 

Udostępnij: