Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Regulamin „Inkubatora przedsiębiorczości społecznej - inkubator działalności biznesowej”

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki świadczenia, przez Fundację CENTRUM INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 8/10,  90-135 Łódź, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych  zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego dla Łódź-Śródmieście pod numerem 0000217908, nr NIP 7251886507 (dalej: Fundacja), wsparcia w ramach „Inkubatora przedsiębiorczości społecznej”.

II. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Inkubatorze oznacza to organizacyjne, techniczne i merytoryczne formy wsparcia udzielane przez Fundację w ramach programu „Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej” świadczący wsparcie  na rzecz osób fizycznych, grup nieformalnych osób prawnych objętych wsparciem zwanych dalej Beneficjentami.
2. Inkubator działalności biznesowej oznacza wsparcie Inkubatora dla Beneficjentów chcących prowadzić działalność gospodarczą.
3. Inkubator działalności społecznej  oznacza wsparcie Inkubatora dla Beneficjentów chcących prowadzić działania obywatelskie 
4. Beneficjencie oznacza to osobę fizyczną powyżej 18 roku życia lub grupę nieformalną złożoną z w/w osób bądź stowarzyszenie, fundację lub inną osobę prawną nie działającą dla zysku i nie prowadzącą działalności ekonomicznej zwaną dalej organizacją pozarządową, w imieniu, której działa wskazany we wniosku przedstawiciel oddelegowany do Inkubatora,  z którymi została zawarta umowa o inkubacji.
5. Dochód oznacza to  różnicę między przychodem a kosztami poniesionymi na to, by ten przychód uzyskać.
6. Kontrahent oznacza to podmiot wchodzący w stosunki gospodarcze z Fundacją w ramach prowadzonej przez Beneficjenta działalności.
7. Opiekun oznacza to osobę wskazaną przez Fundację, która wspiera Beneficjenta w realizowanej przez niego działalności i sprawuje nad nią nadzór.
8. Przychód oznacza to  łączną wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (czyli bez VAT) w danym okresie rozliczeniowym.
9. Umowa o inkubacji oznacza to umowę zawartą z Beneficjentem przez Fundację po zakwalifikowaniu Beneficjenta do udzielenia wsparcia. 
10. Wniosek oznacza to dokument na podstawie, którego Beneficjent ubiega się o udzielenie mu wsparcia w ramach Inkubatora, a Fundacja ocenia pomysł na działalność Beneficjenta.
11. Wnioskodawcy oznacza to osobę/-y fizyczne ubiegające się o wsparcie w ramach Inkubatora.

III. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: eces@eces.pl.
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z działaniem Administratora w szczególności: upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wspomaganiem wspólnot, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i in., przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową, a także organizowaniem warsztatów, seminariów i innych form wymiany doświadczeń w ramach wspierania i animowania działań na rzecz efektywnej realizacji działań publicznych.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości korzystania z usług Fundacji.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

IV. Usługi Inkubatora

1. Wsparcie Inkubatora Działalności Biznesowej obejmuje w szczególności: 
1) umożliwienie Beneficjentowi rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej pod firmą Fundacji       
2) umożliwienie korzystania z wydzielonego rachunku bankowego (subkonta bankowego) do obsługi prowadzonej przez Beneficjenta działalności,
3) możliwość prowadzenia działalności o której mowa w punkcie 1.1 w formie sklepu internetowego
4) świadczenie Beneficjentowi następujących usług:
a) szkoleniowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu (fakultatywne, dostępne tylko dla pakietu z abonamentem),
b) coworkingu w formie stacjonarnej lub online zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu (fakultatywne, dostępne tylko dla pakietu z abonamentem),
c) specjalistycznego doradztwa w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu (fakultatywne, dostępne w ramach dodatkowych opłat),
d) księgowych i kadrowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu (obligatoryjne), 
1) nadzór opiekuna nad prowadzoną przez Beneficjenta działalnością.
2. W przypadku gdyby zaszła potrzeba zorganizowania wsparcia nie ujętego w ust. 1 Fundacja na wniosek Beneficjenta  może zorganizować takie wsparcie.
1. Beneficjent może prowadzić jedynie taką działalność, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, która jest przewidziana w Statucie Fundacji. Prowadzenie przez Beneficjenta działalności spoza katalogu działalności ujętej w Statucie Fundacji jest zabronione. Aktualny Statut Fundacji dostępny jest na stronie Fundacji pod adresem: www.inkubatorps.pl 

V. Zasady objęcia wsparciem Inkubatora

1. Fundacja prowadzi nabór ciągły do Inkubatora. Rozpatrywanie spływających wniosków będzie odbywało się na bieżąco.
2. Fundacja może prowadzić nabory tematyczne, które określać będą szczegółowe kryteria i zasady naboru dotyczące typu przedsięwzięć lub Beneficjentów.  
3. Podstawą przyjęcia do Inkubatora jest złożenie Wniosku przez Beneficjenta zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniku nr 5 do Regulaminu.
4. Wniosek zainteresowany składa za pośrednictwem udostępnionego przez Fundację generatora. O dacie rozpoczęcia naboru  i jego formie Fundacja informuje na stronie internetowej. Fundacja może w każdej chwili zawiesić nabór do Inkubatora, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.
5. W przypadku braków formalnych składanego Wniosku Wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku uchybienia terminowi do usunięcia błędów formalnych wniosek pozostawiony pozostaje bez rozpatrzenia.
6. Wniosek podlega ocenie według następujących kryteriów:
1) realność przedsięwzięcia biznesowego pod kątem organizacyjnym
2) realność przedsięwzięcia biznesowego pod kątem finansowym
3) realność przedsięwzięcia społecznego pod kątem organizacyjno-finansowym
7. Pozytywna ocena  złożonego Wniosku przez Fundację oznacza zawarcie w dniu zaakceptowania wniosku umowy na wsparcie Inkubatora, umowy na świadczenie usług (zlecenia) polegającej na prowadzeniu działalności w obszarze zakreślonym przez Beneficjenta w zaakceptowanym przez Fundację wniosku, w tym: pozyskiwaniu kontrahentów, realizacji usług na rzecz tych kontrahentów na zasadach wynikających z Regulaminu.     
8. W przypadku negatywnej oceny wniosku zostaje on odrzucony o czym Beneficjent zostaje niezwłocznie poinformowany. 
9. W przypadku odrzucenia Wniosku Wnioskodawca wraz z informacją o odrzuceniu otrzymuje uzasadnienie. 
10. Decyzja Fundacji co do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia bądź jego odrzuceniu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Wnioskodawca, w przypadku odrzucenia Wniosku, po uwzględnieniu uwag z uzasadnienia Fundacji może złożyć Wniosek ponownie.
11. Wnioskodawca może skorzystać z dwugodzinnych konsultacji przed złożeniem wniosku.

VI. Prowadzenie działalności w ramach Inkubatora
VI.1. Zasady ogólne 

1. W dniu zawarcia umowy o inkubację: 
1. działalność Beneficjenta wydzielana jest organizacyjnie i rachunkowo w ramach prowadzonej przez Fundację działalności,
a. Beneficjentowi przydzielany jest Opiekun z ramienia Fundacji      
b. Beneficjentowi przydzielany jest wyodrębniony rachunek bankowy (subkonto),
c. Beneficjent otrzymuje upoważnienie do prowadzenia rozmów z kontrahentami w zakresie prowadzonej działalności bez prawa zaciągania jakichkolwiek zobowiązań (zobowiązania formalnie zaciąga Fundacja jako podmiot udzielający osobowości prawnej).
2. Działalność prowadzona przez Beneficjenta musi pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego. Działalność ta nie może być sprzeczna z zapisami Statutu Fundacji.
3. Beneficjent zobowiązany jest:
a. prowadzić planowaną działalność i ją rozwijać zgodnie ze złożonym Fundacji wnioskiem,
b. pozyskać kontrahentów na planowaną działalność, tym samym pozyskać   środki na jej prowadzenie - Fundacja nie będzie finansowała ze środków własnych działalności Beneficjenta prowadzonej w ramach Inkubatora, 
c. przestrzegać obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, RODO.
d. odbyć obligatoryjne spotkanie przygotowujące Beneficjenta do prowadzenia działalności w ramach Inkubatora,
e. konsultować z Opiekunem planowane działania i stosować się do jego zaleceń,
f. wystawiać Fundacji zlecenia wystawienia faktur VAT dot. sprzedaży towarów bądź usług,
g. przestrzegać zapisów Regulaminu.
4. Zmiana profilu działalności musi być uzasadniona i wymaga zgody Fundacji.
5. Beneficjent ma dostęp do wydzielonego rachunku bankowego (subkonta), jednakże nie może dokonywać na nim żadnych operacji. Beneficjent nie może dokonywać żadnych wpłat ze środków własnych na wydzielony rachunek bankowy (subkonto).  Wydzielony rachunek bankowy (subkonto) może być wykorzystywany jedynie do rozliczeń związanych z prowadzoną przez Beneficjenta działalnością w ramach Inkubatora i muszą być zgodne z tą działalnością. Każda wypłata z rachunku bankowego (subkonta) wymaga  zatwierdzenia przez Fundację.

VI.2. Zasady dot. organizacji działalności polegającej na sprzedaży usług i rozliczania z Beneficjentem

1. Fundacja wypłaci Beneficjentowi 100% dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej przez Beneficjenta działalności. Rozliczenie będzie dokonywane na wniosek Beneficjenta po uznaniu rachunku bankowego (subkonta) kwotą wynagrodzenia otrzymaną od kontrahenta. Wypłata nastąpi na podstawie rachunku do umowy po potrąceniu należnych z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy od os. fizycznych. Wypłata nastąpi w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia rachunku.  W przypadku Beneficjenta grupowego rozliczenie będzie proporcjonalne zgodnie z zawartymi umowami. 
2. W przypadku gdy Beneficjentem jest organizacja pozarządowa Fundacja wypłaci 100 % dochodu uzyskanego z prowadzonej przez Beneficjenta na podstawie umowy darowizny na wsparcie celów statutowych Beneficjenta w ramach działalności statutowej Fundacji. 
3. W przypadku rozliczeń prowizyjnych wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 pomniejszone jest o wysokość prowizji. 
4. Warunkiem wypłaty jest posiadanie uregulowanych należności na rzecz Fundacji wynikające z opłat za udział w Inkubatorze.
5. Beneficjent we własnym zakresie i z własnych środków pokrywa koszty prowadzonej w ramach Inkubatora działalności. Beneficjentowi nie wolno dokonywać jakichkolwiek zakupów na rachunek Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3. 
6. W ramach prowadzonej przez Beneficjenta działalności mogą zostać przez Fundację, poza Beneficjentem, zatrudnione osoby fizyczne. Potrzeba zatrudnienia musi wynikać z prowadzonej przez Beneficjenta działalności w ramach Inkubatora. Wynagrodzenie tych osób wraz ze wszelkimi zobowiązaniami publicznoprawnymi regulowane będzie z przychodu osiągniętego przez Beneficjenta w ramach prowadzonej działalności.

VI.3. Zasady dotyczące organizacji  działalności polegającej na sprzedaży towarów i rozliczenia z Beneficjentem

1. Zatowarowanie będzie odbywało się na zasadzie umowy komisu zawartej między Beneficjentem a Fundacją zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 Regulaminu. 
2. Działalność polegająca na sprzedaży towarów możliwa jest tylko w wariancie abonamentowym. 
3. Fundacja wypłaci Beneficjentowi 100% dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej przez Beneficjenta działalności. Rozliczenie będzie dokonywane każdorazowo na wniosek Beneficjenta po uznaniu rachunku bankowego (subkonta) kwotą wynagrodzenia otrzymaną od kontrahenta. Wypłata nastąpi na podstawie rachunku do umowy po potrąceniu należnych z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy od os. fizycznych. Wypłata nastąpi w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia rachunku. W przypadku Beneficjenta grupowego rozliczenie będzie proporcjonalne zgodnie z zawartymi umowami.
4. W przypadku gdy Beneficjentem jest organizacja pozarządowa Fundacja wypłaci Beneficjentowi 100% dochodu z tytułu prowadzonej przez Beneficjenta działalności. Rozliczenie będzie dokonywane każdorazowo na wniosek Beneficjenta po uznaniu rachunku bankowego (subkonta) kwotą wynagrodzenia otrzymaną od kontrahenta. Wypłata nastąpi na podstawie umowy darowizny na wsparcie celów statutowych Beneficjenta w ramach działalności statutowej Fundacji
5. Warunkiem wypłaty jest posiadanie uregulowanych należności na rzecz Fundacji wynikające z opłat za udział w Inkubatorze.
6. Beneficjent we własnym zakresie i z własnych środków pokrywa koszty prowadzonej w ramach Inkubatora działalności. Beneficjentowi nie wolno dokonywać jakichkolwiek zakupów na rachunek Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3. 
7. W ramach prowadzonej przez Beneficjenta działalności mogą zostać przez Fundację, poza Beneficjentem, zatrudnione osoby fizyczne. Potrzeba zatrudnienia musi wynikać z prowadzonej przez Beneficjenta działalności w ramach Inkubatora. Wynagrodzenie tych osób wraz ze wszelkimi zobowiązaniami publicznoprawnymi regulowane będzie z prowizji uzyskanej przez Fundację z tytułu umowy komisu. Wysokość prowizji będzie ustalana indywidualnie przez Strony.

VII. Opłaty i rozliczenia między Fundacją a Beneficjentem

Opłaty Beneficjenta za korzystanie z usług Inkubatora
1. Fundacja za udział Beneficjenta w Inkubatorze pobiera:
a. W przypadku wyboru przez Beneficjenta formy prowizyjnej – 10% prowizji od kwoty brutto za wykonaną usługę, przy czym wariant prowizyjny możliwy jest tylko od wartości  usługi powyżej 1500 zł  brutto
b. W przypadku wyboru przez Beneficjenta formy opłaty stałej -  stałą miesięczną opłatę podstawową zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu.
c. Opłaty dodatkowe zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu.
2. Stałą miesięczną opłatę abonamentową, o której mowa w ust. 1 Beneficjent uiszcza przelewem z góry na podstawie wystawionej przez Fundację faktury VAT do 4 dnia miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
3. Opłatami dodatkowymi Fundacja  obciąża Beneficjenta po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym wystąpiła dodatkowa usługa. Kwota opłaty dodatkowej jest doliczana Beneficjentowi do faktury VAT wystawianej przez Fundację za kolejny miesiąc rozliczeniowy. 
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Fundacji. 
1. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty Inkubator nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie.
2. Beneficjent uiszcza stałą opłatę miesięczną także w przypadku zawieszenia prowadzenia działalności w ramach Inkubatora, o którym mowa w Rozdziale IX .
3. Beneficjent opłaty reguluje ze środków własnych. W przypadku Beneficjenta grupowego opłaty są regulowane proporcjonalnie zgodnie z zawartą umową. Opłaty nie mogą być regulowane z rachunku bankowego (subkonta) Beneficjenta. 

VIII. Odpowiedzialność odszkodowawcza Beneficjenta

1. W przypadku wyrządzenia przez Beneficjenta szkody Fundacji zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach ogólnych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.  
2. W przypadku Beneficjenta grupowego osoby wchodzące w skład grupy ponoszą  solidarną odpowiedzialność wobec Fundacji za wyrządzone Fundacji prowadzeniem działalności szkody.
3. Fundacja może nałożyć na Beneficjenta karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każde niezastosowanie się do postanowień Regulaminu bądź za każde niezastosowanie się do  zaleceń Opiekuna.
4. Fundacja może nałożyć na Beneficjenta karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązujących przepisów prawa. 
5. Przed nałożeniem kary, o której mowa w ust. 3 i 4,  Fundacja wystosuje do Beneficjenta ostrzeżenie i wezwanie do zaniechania naruszeń. Niezastosowania się do ostrzeżenia i dalsze naruszanie przepisów będzie skutkowało nałożeniem kary.

IX. Zawieszenie przez Beneficjenta udziału w Inkubatorze

1. Beneficjent może, na czas określony, zawiesić,  prowadzenie działalności w ramach Inkubatora składając do Fundacji informację  na piśmie.
2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 oznacza zaprzestanie realizowania działalności przez Beneficjenta. 
3. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.
4. Zawieszenie możliwe jest wyłącznie w sytuacji kiedy w ramach prowadzonej przez Beneficjenta działalności nie ma zawartych umów do zrealizowania i wszystkie zobowiązania wynikające z tej działalności zostały uregulowane.
5. W okresie zawieszenia działalności Beneficjent ponosi miesięczną opłatą obliczoną wg zasad, o których w załączniku nr 9.

X. Zakończenie udziału w Inkubatorze

1. Zakończenie udziału w Inkubatorze następuje w przypadku: 
a. rozwiązania umowy o inkubację za porozumieniem stron,
b. rozwiązania umowy o inkubację za wypowiedzeniem dokonanym przez jedną ze Stron,
c. rozwiązania umowy o inkubację bez wypowiedzenia przez jedną ze Stron.
2. Strony mogą rozwiązać łączącą je umowę o inkubację w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o inkubację z zachowaniem 1  miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 
4. Fundacja może rozwiązać umowę o inkubację bez wypowiedzenia w przypadku gdy:
a. Beneficjent nie odbędzie obligatoryjnego spotkania, o którym mowa w Rozdziale VI.,
b. Beneficjent będzie opóźniał się z uregulowaniem opłat za usługi Inkubatora za okres co najmniej dwóch miesięcy. Rozwiązanie umowy może nastąpić po wyznaczeniu Beneficjentowi co najmniej 7 dniowego dodatkowego terminu do uregulowania płatności,
c. Beneficjent będzie naruszał obowiązujący Regulamin, obowiązujące przepisy prawa bądź nie będzie przestrzegał zaleceń Opiekuna. 
5. Beneficjent może rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o inkubację w przypadku gdy Fundacja nie będzie wywiązywała się ze zobowiązań wynikających z zawartych umów.
6. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składa się drugiej stronie w formie, o której mowa w Rozdziale XI. 2.
7. Z chwilą rozwiązania umowy o inkubację Beneficjent traci dostęp do wydzielonego rachunku bankowego (subkonta) oraz możliwości korzystania z usług Inkubatora. 
8. Z chwilą rozwiązania umowy o inkubację Fundacja dokonuje rozliczenia subkonta Beneficjenta i wypłaca pozostałe środki na podstawie umowy po pokryciu wszystkich zobowiązań. 
9. Beneficjentowi po rozwiązaniu umowy o inkubację nie wolno realizować działalności pod firmą Fundacji. 
10. Beneficjentowi po rozwiązaniu umowy cofnięte zostają wszelkie upoważnienia, jakie zostały mu wydane na podstawie umowy o inkubację i w związku z jej zawarciem.

XI. Postanowienia końcowe

1. O zmianie Regulaminu Fundacja zawiadomi Beneficjentów co najmniej z 14 dni przed wejściem w życie zmian. 
2. Wymiana korespondencji, w tym składanie oświadczeń drugiej Stronie  w ramach Inkubatora odbywa się w formie dokumentowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adresy mailowe wskazane przez Strony.
3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa . 
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby  Fundacji
6. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Fundacji nr 9 z dnia 30.10.2020 r. i obowiązuje od dnia 01.11.2020 r

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin IDB .pdf 09.12.2020 20:49 pdf 158,05 KB 71
2 Załącznik nr 1 Spotkanie obligatoryjne, do Regulaminu. docx 09.12.2020 20:51 docx 12,21 KB 49
3 Załącznik nr 2 Coworking, do Regulaminu 09.12.2020 20:52 docx 15,53 KB 33
4 Załącznik nr 3 Zakres Doradztwa Specjalistycznego, do Re gulaminu 09.12.2020 20:54 docx 12,31 KB 33
5 Załącznik nr 4 Zakres usług księgowych do Regulaminu. docx 09.12.2020 20:55 docx 11,55 KB 50
6 Załącznik nr 5 Wniosek 09.12.2020 20:55 docx 14,7 KB 62
7 Załącznik nr 7 Umowa komisu, do Regulaminu 09.12.2020 20:56 docx 15,32 KB 64
8 Załącznik nr 8 Umowa zlecenia, do Regulaminu 09.12.2020 20:57 docx 14,08 KB 78
9 Załącznik nr 9 Cennik, do Regulaminu 09.12.2020 20:59 docx 14,53 KB 159
10 Załącznik nr 10 Kody PKD, do Regulaminu 09.12.2020 21:00 docx 16,94 KB 98
Udostępnij: